Usługi

Lupe udostępnia szereg usług, przydatnych dla mieszkańców dużych i mniejszych miast oraz gmin wiejskich. Usługi Lupe obejmują zarówno przekazywanie przez mieszkańców zgłoszeń, propozycji i pytań władzom samorządowym i instytucjom lokalnym jak i informowanie mieszkańców o ważnych dla nich sprawach, wydarzeniach i terminach.

Dzięki integracji wielu usług Lupe stanowi idealne narzędzie do budowy portalu mieszkańca, jednolitego punktu kontaktowego w wielu różnych sprawach. Dzięki wykorzystaniu wielu różnych kanałów dotarcia do odbiorców tych usług jest to narzędzie w pełni spersonalizowane, komunikujące się z mieszkańcami, w sposób którego oczekują i który jest dla nich najwygodniejszy.

Zgłaszanie problemów

Lupe pozwala mieszkańcom na przekazywanie odpowiednim służbom komunalnym i innym instytucjom miejskim zgłoszeń dotyczących problemów, które widzą w swoim miejscu zamieszkania. Zgłoszenia te mogą być skategoryzowane zgodnie z potrzebami i zakresem wdrożenia Lupe oraz automatycznie lub ręcznie przydzielane odpowiednim instytucjom. Mieszkańcy mają dostęp do potwierdzonych zgłoszeń, a ich autorzy są automatycznie informowani o wszelkich postępach w załatwianiu sprawy.

Propozycje

Dzięki Lupe mieszkańcy mogą jeszcze prościej i bardziej bezpośrednio współpracować z samorządem nad rozwojem ich lokalnej ojczyzny. Samorząd ma możliwości udostępnienia funkcji zgłaszania propozycji dotyczących rozwoju czy upiększenia w określonych obszarach, np. zieleń, rekreacja, odpady, kultura itp. Oczywiście zakres tych obszarów jest w pełni konfigurowalny, tak aby móc powiązać propozycje z prowadzonymi projektami rewitalizacji czy budżetem partycypacyjnym.

Pytania

Bezpośredni kontakt z władzami samorządowymi jest ważnym elementem rozwoju miast i wsi. Lupe pozwala na przesyłanie przez mieszkańców pytań, na które odpowiedzi mogą udzielić właściwe komórki organizacyjne urzędu czy w końcu sam prezydent, burmistrz lub wójt. Ta usługa to znakomite uproszczenie komunikacji w mniej formalnych sprawach, bez składania pism i odpowiadania na nie w trybie KPA.

W celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań, Lupe pozwala na zadawanie pytań tylko przez osoby zalogowane, a udzielone odpowiedzi, jako że mogą poruszać osobiste sprawy pytających, nie są dostępne dla osób postronnych, w tym dla innych operatorów systemu.

Harmonogram odbioru odpadów

Zapewnienie sprawnego procesu odbioru odpadów to jedna z bardziej istotnych funkcji samorządu. Na tym polu Lupe oferuje wygodną funkcję subskrypcji terminów odbioru odpadów dla wielu punktów adresowych jednocześnie, i to w wielu różnych miejscowościach. Nasi mieszkańcy, którzy często mieszkają w jednej miejscowości, pracują w innej a opiekują się swoimi bliskimi w jeszcze innej, z pewnością docenią możliwość przypominania im o tych terminach w każdej z tych lokalizacji.

Komunikaty publiczne

Lupe to nie tylko odbieranie informacji od mieszkańców, ale również przekazywanie przez samorząd i instytucje miejskie informacji istotnych dla mieszkańców. Komunikaty mogą dotyczyć wielu różnych spraw, takich jak zaproszenia na wydarzenia kulturalne czy sportowe, informacje o życiu miasta czy sprawy krytyczne jak ostrzeżenia smogowe czy powodziowe.

Usługa pozawala na udostępnianie komunikatów poprzez wiele kanałów komunikacji jednocześnie, takich jak aplikacja mobilna, strona WWW Lupe lub strona jednostki, e-mail (newsletter), SMS, Facebook czy kanały RSS. Komunikaty mogą też pochodzić z wielu różnych źródeł, takich jak strona WWW urzędu, BIP, Regionalny System Ostrzegania, system zarządzania ruchem czy z innych systemów dziedzinowych.

Komunikaty prywatne

Poza komunikatami publicznymi możliwe jest również przekazywanie komunikatów prywatnych, skierowanych do wybranych osób. Komunikaty takie mogą dotyczyć jakieś grupy odbiorców, np. radnych, wnioskodawców budżetu obywatelskiego czy osób zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe. Mogą też dotyczyć spraw konkretnych osób, jak choćby przypomnienie o nadchodzącym terminie wpłaty raty podatku lokalnego, powiadomienie o załatwieniu sprawy czy informacja o zaległościach w opłatach za odbiór odpadów.

Lupe jest przygotowana do integracji z różnymi systemami dziedzinowymi, które mogą generować takie komunikaty. Integracja z system obiegu dokumentów, podatkowym czy rejestracją wizyt pozwala z Lupe uczynić prawdziwy, jednolity punkt kontaktowy mieszkańca.